Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/209, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014. год. основан је и Основни суд у Бечеју, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Бечеју, са судском јединицом у Новом Бечеју.


Седиште Основног суда у Бечеју налази се у судској згради у Бечеју, у ул. Главна бр. 6, 21220.


Телефон: 021/6911-750
Факс: 021/6911-750
Е-мail: uprava@bc.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 10:00 до 10:30

 

 

Судска јединица Нови Бечеј, у ул. Жарка Зрењанина бр. 5, 23272. 

Телефон: 023/772-475
Факс: 023/775-005


Време пријема странака:
Председник: Петком од 09:00 до 12:00

Писарница: од 08:00 до 13:00


Број рачуна: 840-1620-21

ПИБ: 108341288